Statut

International Core for Assistance and Development Foundation
Fundacja Międzynarodowe Centrum Wsparcia i Rozwoju

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja International Core for Assistance and Development Foundation, zwana dalej “Fundacją”  ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notariusza: Radosława Pautera, Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Wita Stwosza nr 15, lok. Nr 7 w dn.  01. 07. 2013 przez fundatorów: Panią Edytę Tyc, Panią Dominikę Springer oraz Panią Katarzynę Pieruń.

§2

Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice

§3

Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem polskim oraz prawem obowiązującym na terenie działania.

§4

Fundacja jest utworzona na czas nieokreślony.

§5

Fundacja ma osobowość prawną. Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Fundacja może używać nazwy w skrócie: ICAD.
Dla celów współpracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Fundacja może posługiwać się nazwą
w języku polskim – Fundacja Międzynarodowe Centrum Wsparcia i Rozwoju. Fundacje może także używać tłumaczeń swojej nazwy w innych językach.

§6

Do wykonywania zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, w Polsce i za granicą.

§7

Nadzór nad Fundacją należy do ministra właściwego do spraw zagranicznych.

II. Cele Fundacji

§ 8

Celem głównym fundacji jest pomoc i wsparcie ludzi, którzy wskutek działań wojennych i konfliktów społecznych, klęsk żywiołowych, podziałów społecznych, niskiego stopnia rozwoju ekonomicznego i biedy, niesprawiedliwości społecznej,  braku edukacji lub innych czynników – są w sytuacji zagrożenia życia lub mają utrudnione bądź uniemożliwione normalne funkcjonowanie, a także dbałość o tożsamość kulturową oraz zrównoważony rozwój środowiska naturalnego. Działalność dotyczy rejonów zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.

§9

Cel główny wspierany jest przez cele szczegółowe:
Dostarczanie pomocy humanitarnej;
Realizowanie pomocy rozwojowej;
Wsparcie  potrzebujących  grup społecznych;
Wyrównywanie szans społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
Propagowanie praw człowieka  i działalność na ich rzecz;
Zaangażowanie się w rozwiązywanie problemów globalnych;
Kształtowanie postaw obywatelskich wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wsparcie Wolontariatu;
Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego;
Ochrona środowiska naturalnego.

§10

Cele określone w § 8 oraz  w § 9 Fundacja realizuje poprzez:
Badanie, gromadzenie oraz analizę informacji na temat potrzeb pomocy, zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami;
Zbiórki, transport oraz dystrybucja pomocy humanitarnej;
Organizowanie zbiórek publicznych;
Tworzenie stałych i czasowych placówek pomocy, wspieranie innych placówek pomocy;
Realizację szkoleń, prowadzenie edukacji rozwojowej i humanitarnej;
Organizowanie imprez kulturalno oświatowych, kampanii informacyjnych, imprez masowych;
Organizowanie konferencji i i seminariów;
Prowadzenie działalności naukowej oraz jej wsparcie;
Prowadzenie działalności wydawniczej, produkcji filmowej, radiowej, telewizyjnej i multimedialnej. Współpraca z mediami.
Udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi fundacji;
Popieranie inicjatyw zmierzających do celów statutowych fundacji;
Współpraca z  wszelkiego rodzaju instytucjami oraz firmami – mająca na celu realizację celów statutowych.

III. Majątek i dochody Fundacji

§11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§12

Dochodami Fundacji są:
a)      Dalsze świadczenia rzeczowe a także pieniężne świadczone przez fundatorów;
b)      Darowizny pieniężne i rzeczowe, spadki, akcje i obligacje oraz inne zapisy krajowe i zagraniczne;
c)       Dotacje, subwencje oraz inne środki przyznawane na realizację konkretnych projektów przez inne fundacje, osoby fizyczne i prawne, jak i instytucje państwowe i samorządowe, zarówno krajowe jak i zagraniczne;
d)      Środki przekazane Fundacji w ramach odpisów podatkowych;
e)      Różne dochody ofiarności publicznej w tym zbiórki publiczne;
f)       Odsetki  i zyski od zdeponowanych w bankach funduszy i papierów wartościowych;
g)      Dochody i zyski z działalności gospodarczej  Fundacji.
Majątek fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych oraz  w papierach wartościowych.

§13

1. Zabronione jest:
a)    Udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b)    Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c)    Wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów ub pracowników oraz innych osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
d)    Zakupy na szczególnych zasadach towarów lub usług lub podmiotów, w których uczestniczaą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

IV. Władze fundacji

§14

Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji.

§15

Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa Fundacji;
Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym Fundacji, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz;
W skład Zarządu wchodzi:
a)    Prezes Zarządu
b)   Członkowie Zarządu.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję;
Zarząd powołują Fundatorzy. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu Fundacji;
Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. Członkowie Zarządu mogą być pracownikami Fundacji;
Pierwsza kadencja Zarządu Fundacji trwa dwa lata, zaś każda kolejna – cztery lata. Istnieje możliwość rozszerzenia składu Zarządu podczas trwania kadencji.
Rozszerzenie składu Zarządu może nastąpić w wyniku uchwały Zarządu przyjętej większością głosów wszystkich członków Zarządu;
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a)      złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,
b)      utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c)       długotrwałej choroby, uniemożliwiającej pełnienie funkcji Członka Zarządu,
d)      istotnego naruszenia statutu Fundacji,
e)      śmierci członka Zarządu.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§16

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, dokonywanie czynności prawnych w jej imieniu i udzielanie pełnomocnictw do dokonania takich czynności;
Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
Realizacja celów statutowych;
Określanie kierunków i programów działań służących do realizacji celów Fundacji;
Tworzenie funduszy i określanie zasad zarządzania nimi;
Gospodarowanie funduszami i majątkiem Fundacji;
Zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów;
Przygotowywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Fundacji oraz zatwierdzanie bilansów za każdy rok działalności Fundacji;
Powoływanie biur krajowych i zagranicznych oraz minowanie ich kierowników;
Ustalenie wynagrodzeń pracowników Fundacji;
Wybieranie Prezesa Zarządu i Sekretarza Zarządu.

§17

Zarząd Fundacji będzie pracował w następującym trybie:
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Spotkania Zarządu Fundacji mogą odbywać się za pośrednictwem tele – lub wideokonferencji, pod warunkiem zachowania odpowiedniego protokołu ustaleń.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie zasad określonych w przez Fundatorów.

§18

V. Sposób reprezentacji:

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
W sprawach z zakresu prawa pracy oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000,00 (dziesięciu tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo jeden z członków Zarządu.

§19

VI. Połączenie z inną fundacją:

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

VII. Zmiana celu i Statutu Fundacji

§20

Uchwałę o zmianie celu lub Statutu podejmuje Zarząd jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Zarządu.

VIII. Zawieszenie działalności fundacji

§21

Działalność Fundacji może zostać zawieszona na okres jednego roku kalendarzowego;
Decyzje o zawieszeniu dzielności Fundacji podejmuje Zarząd jednomyślnie przy braku sprzeciwu Fundatorów;
Decyzja ta może zostać przedłużona o kolejny rok kalendarzowy decyzją Zarządu, przy braku sprzeciwu Fundatorów;
Decyzja o zawieszeniu działalności Fundacji powoduje zakończenie kadencji Rady Kontrolnej od 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.

IX. Likwidacja Fundacji

§22

Fundacja ulega likwidacji w przypadkach określonych w ustawie o fundacjach.

§23

Decyzje o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji przy zgodzie Fundatorów i braku sprzeciwu Rady Kontrolnej.

§24

W przypadku rozwiązania Fundacji, jej likwidatorem będzie dotychczasowy Zarząd Fundacji. Zarząd Fundacji może ustanowić innego likwidatora Fundacji droga uchwały.

§25

Majątek Fundacji po jej likwidacji powinien być przekazany na rzecz polskich instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, wskazanych przez Zarząd Fundacji.

§27

O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji powiadamia właściwego Ministra.